Regulamin

 • Regulamin Promocji

  20 lat firmy Złotnicki

  obowiązuje od 2016.01.18 do 2016.12.20

   

   

  1. Postanowienia ogólne
    

   1. Organizatorem promocji „20 lat firmy Złotnicki” zwanego dalej „Akcją Promocyjną”, na zlecenie F.T.P Złotnicki (www.zlotnicki.pl), dalej zwanego „Zlecającym” jest: Agencja Interaktywna UniStyle.pl. REGON: 473291643, NIP: 7272608328, dalej zwana „Organizatorem”.

   2. Akcja Promocyjna odbywa się według zasad niniejszego Regulaminu. Wzięcie udziału w Akcji Promocyjnej jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu, a także zobowiązaniem się Uczestnika do przestrzegania jego postanowień.

   3. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne pełnoletnie, które są zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora. Zakaz dotyczy także członków ich rodzin. Przez "członków rodzin" rozumie się małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów. Wyłączenie to dotyczy również pracowników innych podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w organizację Konkursu.

   4. Akcja promocyjna trwa od 18.01.2016 r. do 17.12.2016 r.

   5. Organizator oświadcza, że Akcja Promocyjna nie nosi znamion gry losowej, loterii fantowej, zakładów wzajemnych, loterii promocyjnej, gry której wynik zależy od przypadku, ani żadnej innej formy przewidzianą w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.). Akcja Promocyjna nie jest również grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.)

     

  2. Zasady Akcji Promocyjnej
   Akcja Promocyjna skierowana jest do osób, które chcą skorzystać z usług objętych promocyjnymi warunkami firmy F.T.P Złotnicki („dalej Uczestnicy”) oraz dla osób, które włączą się w dystrybucję Kodów Promocyjnych („dalej Partnerzy”).

    

   1. Zasady dla Uczestników korzystających z 5% rabatu na wybrane usługi F.T.P. Złotnicki

    1. Warunki promocyjne dotyczą usług zleconych przez osoby prywatne, będących właścicielami przedmiotu zlecenia na terenie Unii Europejskiej.

    2. Do 5% rabatu na usługi uprawnione są osoby, które posiadają Kod Rabatowy.

    3. Kod Rabatowy można wykorzystać tylko jeden raz do zamówienia usługi w firmie Złotnicki na warunkach promocyjnych.

    4. Kod Rabatowy można pozyskać od Partnera biorącego udział w Akcji Promocyjnej lub od Organizatora Akcji Promocyjnej.

   

  1. Zasady dla Partnerów promujących akcję „20 lat firmy Złotnicki”

   1. W celu otrzymania statusu Partnera należy przesyłać zgłoszenie udziału poprzez rejestrację w serwisie Internetowym 20lat.zlotnicki.pl, wypełniając wszystkie dostępne pola formularza dostępnego pod linkiem Rejestracja.

   2. O rozpatrzeniu zgłoszenia, wnioskujący do otrzymania statusu Partnera, zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości mail w ciągu maksymalnie 72 godzin od przesłania zgłoszenia.

   3. O akceptacji zgłoszenia decyduje Organizator. Zgłoszenia nie podlegają negocjacjom.

   4. Warunkiem otrzymania statusu Partnera jest prawidłowe i zgodne z danymi faktycznymi wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

   5. Formularz rejestracyjny zawiera takie pola jak: Imię, Nazwisko, e-mail, telefon, miasto, kod pocztowy, ulica.

   6. Partner otrzymuje zestaw unikalnych kodów rabatowych, które dystrybuuje wśród Uczestników. Jeżeli kody rabatowe zostaną wyczerpane na dodatkowy wniosek złożony przez Partnera, Partner otrzyma nową pulę kodów rabatowych.

   7. Uczestnikiem jest każda osoba prywatna, która skorzystała z usług firmy Złotnicki, podając przy zamawianiu usługi otrzymany kod rabatowy. Szczegółowe warunki Uczestnictwa zostały opisane w punkcie 2.1.a do 2.1.d.

   8. Partner otrzymuje bon Sodexo o wartości 50 zł, za każdego pozyskanego Uczestnika.

   9. Uczestnik może skorzystać z wielu Kodów rabatowych, jeżeli takimi dysponuje (jeżeli otrzymał je od Partnera).

   10. Partner może dystrybuować kody promocyjne dowolną drogą komunikacji (Internet, telefon, poczta).

   11. Kod rabatowy można przekazać tylko jednemu Uczestnikowi.

   12. Partnerzy otrzymują nagrodę w postaci bonu Sodexo na wskazany podczas rejestracji adres korespondencyjny. Bony przesyłane są Pocztą Polską, przesyłkami Poleconymi za Potwierdzeniem Odbioru.

   13. Jeżeli przesyłka z nagrodą z punktu 2.2.l zostanie zwrócona z powodu „nieprawidłowego adresu”, Partner automatycznie zostaje skreślony z uczestnictwa w Akcji Promocyjnej, a wydane mu kody tracą ważność.

  2. Partnerzy biorący udział w Akcji Promocyjnej zobowiązują się do dbania o dobry wizerunek marki Złotnicki. Co oznacza że we wszelkich środkach przekazu podczas informowania o Akcji Promocyjnej nie będą publikować żadnych negatywnych opinii nt. marki Złotnicki.

  3. Regulamin Akcji Promocyjnej może zostać zmieniony przez Organizatora Akcji o ile nie pogorszy to w znacznym stopniu sytuacji Partnerów. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest na stronie 20lat.zlotnicki.pl.

  4. Uczestnicy i Partnerzy wyrażają zgodę na wykorzystanie podanych adresów mailowych w celach marketingowych wyłącznie przez firmę F.T.P Złotnicki, pozostałe dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celach przeprowadzenia Akcji Promocyjnej zgodnie z zasadami Regulaminu. Uczestnictwo w Akcji Promocyjnej jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji Akcji Promocyjnej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Uczestnik ma prawo do wglądu i sprostowania jego danych osobowych.

   

  1. Reklamacje

  1. Reklamacje dotyczące działania Akcji Promocyjnej mogą być zgłaszane przez Uczestnika lub Partnera w terminie do 7 dni od zaistnienia uchybienia. Uczestnik lub Partner powinien przesłać reklamację drogą mailową na adres 20lat.zlotnicki@unistyle.pl, w tytule wiadomości wpisując hasło: „REKLAMACJA”. Użytkownik jest zobowiązany do podania w reklamacji:

   1. wyraźnego oznaczenia Uczestnika, pozwalającego na jego identyfikację

   2. wyraźnego określenia przedmiotu zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem przyczyny ich wniesienia; dokładnej daty zdarzenia (dzień-miesiąc-rok).

   3. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak Organizator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu lub niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych na bieżąco na łamach strony 20lat.zlotnicki.pl.

   4. Rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora jest ostateczne.

  2. Wszelkie roszczenia z tytułu Konkursu zgłoszone po upływie terminu określonego w ust. 1 nie będą rozpatrywane.

   

  1. Postanowienia końcowe

  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek przy realizacji Akcji Promocyjnej.

  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

  3. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Akcji Promocyjnej będą w pierwszej kolejności rozstrzygane polubownie, a jeżeli rozwiązanie nie przyniosą rezultatu zostaną rozstrzygnięte przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

  4. Regulamin wchodzi w życie w dniu jej rozpoczęcia.